خانه / طنز و سرگرمی

طنز و سرگرمی

قطاراگرقدم به قدم بایستد

قطاراگرقدم به قدم بایستد وباکودکانی که به سمتش سنگ پرتاب میکنندمقابله کند هیچگاه به مقصدنمیرسد حواسمان به مقصدمان باشد مبادامشغول کودک صفتانی شویم که به سوی ماسنگ پرتاب میکنند ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»