سخن بزرگان

از دردهای کوچک است که آدم ها می نالند ،

از دردهای کوچک است که آدم ها می نالند ،

از دردهای کوچک است که آدم ها می نالند ، ضربه اگر سهمگین باشد ،.. درد اگر بزرگ باشد ،.. آدم خودش لال می شود …! #فروغ فرخزاد ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

چقدر دردناک است

چقدر دردناک است

چقدر دردناک است این مشکل که همیشه برای فرار از یک “آدم” به “آدم” دیگری پناه برده ایم… اعتیاد به آدمها بدترین نوع اعتیاد است! ریچارد یاتس ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند،

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند،

عجیب است که مردم چقدر برای مبارزه با شیطان تلاش می‌کنند، اگر همین انرژیشان را صرف عشق ورزیدن به هم نوعان خود کنند، شیطان در تنهاییِ خود خواهد مرد …! 👤هلن کلر ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»

خوشبختانه، درمیان آب‌های طغیانی این زندگی، چند جزیره کوچک هست، که بتوان بدان پناه برد :

خوشبختانه، درمیان آب‌های طغیانی این زندگی، چند جزیره کوچک هست، که بتوان بدان پناه برد :

خوشبختانه، درمیان آب‌های طغیانی این زندگی، چند جزیره کوچک هست، که بتوان بدان پناه برد : کتاب های زیبا، شاعران، موسیقی … 👤رومن رولان ─┅─═ঊঈ 📚 ঊঈ═─┅─

ادامه مطلب »»