عاشقانه ها

بگو چگونه دشتِ گلپونه هاے آغوشـت را پروانه وار در آغوش بگیرم

♥️ بگو چگونه دشتِ گلپونه هاے آغوشـت را پروانه وار در آغوش بگیرم ڪه هر شب دمِ گوشم آهسته بگویی دیوانه من تو را بے رحمانه من تو را عاشقانه من تو راآغوش به آغوش من تو را دلهره به دلهره من تو را بوسه به بوسه من تو رادیوانه …

ادامه مطلب »»

♥️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای من باش بهانه‌ی زنده ماندنم که تو باشی

♥️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای من باش بهانه‌ی زنده ماندنم که تو باشی

♥️ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌برای من باش بهانه‌ی زنده ماندنم که تو باشی هیچ چیز نمی‌تواند مرا از روی زمین بردارد ♥️ 💋 ♥️

ادامه مطلب »»

♥️ قرنطینه ات کرده ام، در صندوقچه ی دلتنگی هایم! بحران ندیدنت که تمام شود اجازه ی در آغوش گرفتنت را میدهی؟                                         ❤⚘❤

ادامه مطلب »»