خانه / طنز و سرگرمی / عاشقانه ها

عاشقانه ها

خیلی سخته یکیو به اندازه وجودت دوس داشته باشی

💔 خــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـیلی ســًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـخته یــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـکیو بــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـه انــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـدازه ی وجــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـودت دوســًؓ‌‌ـ‌۔ًِــــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ــًؓ‌‌ـت داشــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـتــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـه بــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـاشــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـی بــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـعــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـدش بــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـا تــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـمام تــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـوانــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـت بــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـخــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـوای فــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـرامــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـوشش کــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـــًؓ‌‌ـ‌۔ًِـــًؓ‌‌ـنی ‌ ‎

ادامه مطلب »»