رومیان باستان از ادرار بعنوان دهانشوی استفاده میکردند!

رومیان باستان از ادرار بعنوان دهانشوی استفاده میکردند! آنها معتقد بودند مواد درون ادرار ازجمله اوره و اسید ، دهان را تمیز نگه میدارد و بوی دهان را از بین میبرد و تا قرن ۱۸استفاده میشد.  

توضیحات بیشتر »