خانه / بایگانی/آرشیو برچسب ها : نمونه سؤال

بایگانی/آرشیو برچسب ها : نمونه سؤال

امتحان

شنیدم حرفش را ندیدم رویش را گفتمش خندیدنت را و آن صدای خش دارت را به من تحویل می دهی چرا ؟ گفت گوش مفتت را قیافه قمر در عقربت را حرکات موزونت را گیر آورده ام زیرا که آن دست درون جیبت را امر بفرما که آن پولهایت را …

ادامه مطلب »»