عاشقانه ها

♥️ قرنطینه ات کرده ام، در صندوقچه ی دلتنگی هایم! بحران ندیدنت که تمام شود اجازه ی در آغوش گرفتنت را میدهی؟                                         ❤⚘❤

ادامه مطلب »»